หน่วยที่ 7 การเขียนบรรณานุกรมและภาคผนวก

การเขียนประวัติผู้วิจัย

          ถ้าผู้วิจัยต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จัก อาจเขียนประวัติของตนเองไว้ตอนท้ายของรายงานโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การทำงาน สถานที่ทำงานและประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น

 
 
 
เมนู
 
 
แบบทดสอบก่อนเรียน
การเขียนบรรณานุกรมและภาคผนวก
การเขียนบรรณานุกรม
การเขียนเชิงอรรถ
การเขียนภาคผนวก
การเขียนประวัติผู้วิจัย
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน
ออกจากบทเรียน