หน่วยที่ 7 การเขียนบรรณานุกรมและภาคผนวก

การเขียนภาคผนวก

          ในส่วนนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย แต่ไม่จำเป็นต้องนำเสนอในการวิจัย ถ้าผู้วิจัยต้องการให้การวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น และเห็นว่ามีคุณค่าสำหรับผู้อ่านก็เสนอไว้ได้ในภาคผนวก เช่น สูตรสถิติ แบบสอบถามต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและ อื่น ๆ ที่มีรายละเอียดมาก ผู้วิจัยสามารถเสนอได้ในภาคผนวก ซึ่งอาจจะแยกเป็นส่วน ๆ ให้ชัดเจน ดังนี้

           - ภาคผนวก ก. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
           - ภาคผนวก ข. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
           - ภาคผนวก ค. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
                        ฯลฯ

 
 
 
เมนู
 
 
แบบทดสอบก่อนเรียน
การเขียนบรรณานุกรมและภาคผนวก
การเขียนบรรณานุกรม
การเขียนเชิงอรรถ
การเขียนภาคผนวก
การเขียนประวัติผู้วิจัย
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน
ออกจากบทเรียน