หน่วยที่ 6 วิธีดำเนินการวิจัย

ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
          1. ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปให้นักวิชาการพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง


          2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทำการทดสอบ (pre-test) จำนวน.... ชุด กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าคำถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงนำมาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS PC Windows Version 11.5 ในการหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha  โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามที่ Jum, 1978 ได้เสนอแนะเป็นเกณฑ์การยอมรับไว้ดังนี้


          (Jump, N. 1978. Psychometric Theory. 2 nd. Ed., New York: McGraw Hill.)
           ค่า α มากกว่าและเท่ากับ  0.7 สำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory research)
           ค่า α มากกว่าและเท่ากับ  0.8 สำหรับงานวิจัยพื้นฐาน (Basic research)
           ค่า α มากกว่าและเท่ากับ  0.9 สำหรับการตัดสินใจ (Important research)
           จึงจะสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง

          ตารางที่ .... การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

ข้อคำถาม

Cronbach’s alpha

ภาพลักษณ์ของรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น

ภาพลักษณ์ด้านองค์กร

0.7017

ภาพลักษณ์ด้านรถยนต์

0.7139

ภาพลักษณ์ด้านตัวแทนจำหน่าย

0.7592

ภาพลักษณ์ด้านตราสินค้า

0.7252

          N of cases = ……… (ใส่จำนวน pretest)

          เมื่อทำการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability Test) ของแบบสอบถามทั้งหมดรวมกัน จะได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ Cronbach เท่ากับ................

 
 
 
เมนู
 
 
แบบทดสอบก่อนเรียน
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยหรือรวบรวมข้อมูล
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แนวทางการเขียนวิธีดำเนินการ
ตัวแปรที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ผล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน
ออกจากบทเรียน