หน่วยที่ 1 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาวิจัย

ตัวอย่าง  การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาของวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง มารยาทไทย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

     ปัจจุบันการศึกษาได้กล่าวถึงบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาว่าสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ( Computer Assisted Instructor) ระบบสื่อประสม (Multimedia ) ระบบสารสนเทศ (Information System ) ระบบฐานข้อมูล( Data System)  ระบบปัญญาประดิษฐ์( Artificial Intelligence)  และระบบอินเตอร์เน็ท(Internet )  เป็นต้น จากผลกระทบของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้รูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษารูปแบบเดิมคือ ยึดครูหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เป็นการจัดการศึกษาในระบบเดิม ไม่ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง การจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องมีลักษณะที่เป็นระบบเปิดมากขึ้น ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เน้นการศึกษาเป็นรายบุคคล เน้นเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งขึ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อประเภทสองทาง (Two Way Communication) ซึ่งเป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถพิมพ์โต้ตอบ  หรือใช้เมาส์คลิกเพื่อเลือกตอบคำถาม ซึ่งถือเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ช่วย สอนยังเปรียบเสมือนการนำเอาสื่อทั้งหลายในอดีตมาบูรณาการ (Integrate)  เข้าด้วยกัน เช่นแทรกภาพเคลื่อนไหวแทนการสอนโดยใช้           วิดีทัศน์  แทรกเสียงที่บันทึกไว้แทนการใช้เครื่องเล่นเทป ทำภาพที่แสดงทีละกรอบแทนการใช้แผ่นโปร่งใสหรือสไลด์ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังสามารถสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web base Instruction -WBI) ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา  และไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน


     ลักษณะการจัดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต ควรจะเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ในลักษณะการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาประยุกต์ในทางการศึกษา ซึ่ง กิดานันท์ มะลิทอง(2536, 163-164)     ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษารายบุคคลว่าเป็นการจัดการศึกษาที่พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการ และความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจตามกำลังความสามารถของตน ตามวิธีการและสื่อการสอนที่เหมาะสม เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์การเรียนที่กำหนดไว้และการที่จะสำเร็จได้นั้นย่อมต้องอาศัยการจัดระบบการจัดการและการวางแผนการสอนที่ดี โดยจัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน มีการจัดเตรียมทรัพยากรสำหรับการศึกษา คือ สื่อการเรียนประเภทต่าง ๆ ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์โสตทัศนวัสดุ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิดีโอ เป็นต้น โดยเฉพาะสื่อที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นับเป็นสื่อที่กำลังมีบทบาทสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อได้เปรียบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เหนือกว่าสื่อการเรียนประเภทอื่น ก็คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับบทเรียนได้ตลอดเวลา


     ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการรับเอาวัฒนธรรมของตะวันตกจนลืมวัฒนธรรมไทยอันดีงามที่ได้สั่งสมไม่ว่าจะเป็นการไหว้ การเดิน การนั่ง การยืน และการรับของ ส่งของ   เป็นต้น ดังนั้น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ยุทธวิธีหลายด้านควบคู่กัน ทั้งยุทธวิธีการขัดเกลาทางสังคม โดยผ่านตัวแทนที่ทำหน้าที่ขัดเกลาทางสังคมว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง และสถาบันทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทางศึกษาถือเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทำหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ การใช้มาตรการทางการศึกษาเพื่อขัดเกลาทางสังคมกับเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่ต่อไปได้นั้น จึงเป็นหน้าที่ของครูโดยตรงที่จะต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม      การแสดงที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้การบรรจุไว้ในหลักสูตรทุกระดับการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการจัดไว้ทั้งเป็นรายวิชาเดี่ยวและรายวิชาบูรณาการของแผนกวิชาสังคมศาสตร์โดยมีเนื้อหาอยู่ไว้ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การปฏิบัติมารยาทไทย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย  ฉะนั้น สื่อการสอนจึงเป็นสื่อกลางในการนำความรู้ความเข้าใจไปสู่ผู้เรียนและทำให้การเรียนการสอนมีความหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยสื่อการสอนได้ช่วยจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ใกล้เคียงความจริง  ช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปแล้ว  เพราะสื่อคือตัวกลางที่นำสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด (นิพนธ์ ศุขปรีดี 2530, 23) จะเห็นได้ว่าการใช้สื่อการสอนเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีผลต่อความคงทนในการ เรียนรู้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ John Dewey ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ดี คือ การเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by Doing) นอกจากนั้นผู้เรียนยังเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล


     จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง มารยาทไทย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่กำลังเกิดขึ้น  ประกอบกับให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาซึ่งใช้ ปรัชญา “ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ”

 
 
 
เมนู
 
 
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาวิจัย
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหัวข้อการวิจัย
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการเลือกปัญหาการวิจัย
การกำหนดชื่อเรื่องการวิจัย
การเขียนโครงร่างการวิจัย
ตัวอย่าง การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สมมุติฐานของการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
คำนิยามศัพท์เฉพาะ
ข้อตกลงเบื้องต้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการดำเนินการวิจัย
บรรณานุกรม
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน
ออกจากบทเรียน